بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 31. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 14076.pdf 14076.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، اعتبارات، درآمدها، لایحه بودجه سال 1394، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی فقیهی / آقای حسن پوراسماعیل / آقای عباس پورخصالیان / خانم فاطمه علوی / آقای ابوالقاسم رجبی /
همکاران : آقای اکبر زین العابدینی / خانم پرستو اجاقیان / خانم عسل دارا /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /