بررسی و آسیب شناسی صنعت نان

توضیحات
فایل : 14098E.pdf 14098E.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : اصلاح قیمت، صنعتی شدن، نان، یارانه

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم تکتم طالبی /
ناظر علمی : آقای محسن صمدی / آقای محمدرضا محمدخانی /
متقاضی : احمد توکلی نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)