بررسی تفصیلی هدررفت آب در شبکه های توزیع آب شهری

توضیحات
فایل : 13957.pdf 13957.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی مظاهری / خانم نرجس السادات عبدالمنافی /
مدیر مطالعه : آقای جمال محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای محسن صمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /