بایدها و نبایدهای سیاست ساخت داخل خودرو در ایران

توضیحات
فایل : 14172.pdf 14172.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : خودرو، ساخت داخل

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای داوود دقیانوس /
مدیر مطالعه : آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای هوشنگ محمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /