مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان در بخش معدن و صنایع معدنی

توضیحات
فایل : 14171.pdf 14171.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابراهیم مقصودی / آقای حسن عبدالله زاده /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای هوشنگ محمدی / آقای فرید دهقانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /