گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان در بخش معدن و صنایع معدنی
مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خوزستان در بخش معدن و صنایع معدنی
جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع :
شماره مسلسل : 14171
تاریخ انتشار : 1393/11/28
سال : 1393
نظر شما