کاهش قیمت های جهانی نفت و اثر آن بر بازارهای عمده فرآورده های نفتی طی سال های 2014 و 2015

توضیحات
فایل : 14167.pdf 14167.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن