هفته نامه تحولات انرژی (79)

توضیحات
فایل : 14185.pdf 14185.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری / آقای مجتبی درویش توانگر /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : کمیسیون انرژی /