بانک های قرض الحسنه در ایران (ابعاد قانونی، روند شکل گیری و ارزیابی عملکرد)

توضیحات
فایل : 14194.pdf 14194.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ارزیابی عملکرد، بانک، عملکرد نظام بانکی، قرض الحسنه، قوانین بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا علیزاده قره باغ / آقای سید علی روحانی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد سلیمانی / آقای مرتضی عزتی / بانک قرض الحسنه رسالت / بانک قرض الحسنه مهر ایران /
متقاضی : الیاس نادران یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)