آسیب شناسی فرآیند تأمین مالی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط (بررسی موردی کارخانه لوله و پروفیل زاگرس)

توضیحات
فایل : 14196.pdf 14196.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بنگاه های کوچک و متوسط، تامین مالی، محیط کسب و کار، نظام بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن یعقوبی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای افشین حیدرپور /