ارزیابی رتبه جهانی ایران در شاخص پیچیدگی اقتصادی

توضیحات
فایل : 14191.pdf 14191.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : 1- اقتصاد مقاومتی، 3- اقتصاد دانش بنیان، صادرات، نفت، پیچیدگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی چشمی / آقای سعید ملک الساداتی / خانم مهسا رضوی /
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /