چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی در ایران (مطالعه موردی تجربه گروه صنایع گیتی پسند)

توضیحات
فایل : 14206.pdf 14206.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک مرکزی، تامین مالی، سرمایه گذاری، مصالحه، گیتی پسند

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای صمد عزیزنژاد / خانم خدیجه مهدوی /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : حمیدرضا فولادگر دهم، اصفهان (اصفهان)
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /