راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها

توضیحات
فایل : 14203.pdf 14203.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : حقوق و اقتصاد، قانون مدنی، قرارداد، محیط کسب و کار، هزینه مبادله

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امید عبدالهیان /
ناظر علمی : آقای یدالله دادگر /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری / آقای رضا نیازی /