ارزیابی تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توسعه اقتصادی

توضیحات
فایل : 14200.pdf 14200.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد غیررسمی، بنگاه اقتصادی، توسعه اقتصادی، محیط کسب و کار

نقش ها

مترجم : آقای جعفر خیرخواهان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /