تحلیل کمّی و کیفی تورم در اقتصاد ایران (دوره 1388 تا 1393)

توضیحات
فایل : 14192.pdf 14192.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تحریم، تورم، تورم تولیدکننده، نرخ ارز، نقدینگی، هدفمندی یارانه ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای تیمور رحمانی / آقای محمدحسین رحمتی /
ناظر علمی : آقای سیدهادی موسوی نیک /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /