نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی

توضیحات
فایل : 14201.pdf 14201.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : توسعه اقتصادی، حاکمیت قانون، حکمرانی خوب، محیط کسب و کار، نظام قضایی، نهاد

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم هدیه ستایش /
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /