ملاحظاتی در تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه اقتصادی

توضیحات
فایل : 14202.pdf 14202.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک جهانی، توسعه، حاکمیت قانون، رشد اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای احمد مرکز مالمیری / آقای امین جعفری /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /