ارزیابی تضمین حقوق مالکیت (مطالعه موردی کشورهای تونس، ونزوئلا، چین و تایلند)

توضیحات
فایل : 14193.pdf 14193.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : 1- محیط کسب و کار، توسعه اقتصادی، حقوق مالکیت، شاخص

نقش ها

مترجم : آقای جعفر خیرخواهان /
ناظر علمی : آقای احمد مرکز مالمیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای سیدامیر سیاح /