زیست فناوری از دیدگاه سیاست ها، قوانین و مقررات

توضیحات
فایل : 14239.pdf 14239.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : اسناد بالادستی، ایمنی زیستی، بودجه، ثبت اختراعات، زیست فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا /
همکاران : آقای مرتضی براتی /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /