درباره برنامه ششم توسعه (8) ارزیابی تأثیرات قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی (مطالعه موردی برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه)

توضیحات
فایل : 14243.pdf 14243.pdf
دفاتر : ، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ارزیابی تاثیرات قانون، حاکمیت قانون، قانون برنامه چهارم توسعه، قانونگذاری، محیط حقوقی، مقرراتگذاری، نظام حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای محسن رنانی / آقای ابوالفضل پاسبانی صومعه / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /