نقش و جایگاه احزاب در تقویت و ارتقای کارآمدی مجالس قانونگذاری

توضیحات
فایل : 14248.pdf 14248.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : احزاب سیاسی، ایران، سیاستگذاری، قانونگذاری، نمایندگی، پارلمان، پاسخگویی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای غلامرضا ابراهیم آبادی /
ناظر علمی : آقای خیراله خیری اصل /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /