بررسی وضعیت شاخص های ترکیبی فناوری و نوآوری در ایران

توضیحات
فایل : 14263.pdf 14263.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : ایران، شاخصهای ترکیبی، فناوری، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اکبر زین العابدینی /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /