فناوری داده های عظیم و الزامات قانونی آن

توضیحات
فایل : 14273.pdf 14273.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : big data، داده های عظیم، فناوری ارتباطات و اطلاعات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی فقیهی / خانم مریم جلیلیان عطار /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی /
همکاران : آقای مهدی معافی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : آقای محمدامین فصیحی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /