مبانی نظری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه پنج ساله ششم

توضیحات
فایل : 14274.pdf 14274.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، ICT4D، برنامه ششم توسعه، دولت الکترونیک، دولت تحول گرا، دولت ناب، سیستمهای فنی- اجتماعی، مبانی نظری، گفتمانهای فناوری اطلاعات و توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
همکاران : آقای عباس پورخصالیان / آقای محمدامین فصیحی /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /