«مسئله» چیست؟! مسئله شناسی فرهنگی با رویکرد مطالعات فرهنگی

توضیحات
فایل : 14323.pdf 14323.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی *

برچسب ها

فارسی : توسعه، سیاستگذاری، فرهنگ، مسئله فرهنگی، مسئه

نقش ها

سخنران : آقای نعمت اله فاضلی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اجتماعی- فرهنگی /
ویراستار تخصصی : آقای سیدعلی کشفی / خانم الهه نوری / خانم فاطمه داوودی /