مروری بر قوانین و مقررات ایمنی فناوری نانو در ایران و جهان

توضیحات
فایل : 14320.pdf 14320.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : ایران، ایمنی، جهان، فناوری نانو، قوانین و مقررات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای امیرعلی ذوالفقاری / آقای مرتضی براتی /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
همکاران : خانم ضحی خندق آبادی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /