بررسی مزیت های منطقه ای سواحل مکران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

توضیحات
فایل : 14332.pdf 14332.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : 1- اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دریامحور، جاسک، دریای عمان، فعالیتهای شیلاتی، منابع آب، مکران، چابهار، کشاورزی، کنارک، گردشگری و تجارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مراحم رحمتی /
ناظر علمی : آقای محسن صمدی / آقای محمدرضا محمدخانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /