وضعیت صادرات و واردات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 14338.pdf 14338.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : 2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه ششم توسعه، صادرات، واردات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
همکاران : آقای اکبر زین العابدینی /
اظهارنظر کننده : آقای سعید غلامی باغی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /