ساختار خزانه و روال های خزانه داری در ایران (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 14373.pdf 14373.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید علی روحانی / آقای داریوش ابوحمزه /
ناظر علمی : آقای محسن فاتحی زاده /
گروه مشاوران علمی : آقای بهزاد لامعی / آقای سید عباس مهاجرانی /
همکاران : آقای احسان آقاجانی معمار /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /