دیپلماسی پارلمانی آمریکا در قبال ایران (2) فرآیند قانونگذاری در کنگره آمریکا با تأکید بر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

توضیحات
فایل : 14378.pdf 14378.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : توافقنامه هسته ای وین، مجلس سنای آمریکا، مجلس نمایندگان امریکا، وتوی تاخیری، وتوی قانونی رئیس جمهور، کمیته های دائمی کنگره آمریکا

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم محبوبه سهرابی / خانم ریحانه آقاعبداللهی /
ناظر علمی : آقای مصطفی دلاورپور اقدم /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /