بررسی چالش ها و ظرفیت های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر (با تمرکز بر صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی)

توضیحات
فایل : 14406.pdf 14406.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : سرمایه گذاری خطرپذیر، صندوق های پژوهش های فناوری غیر دولتی، قانون

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : محمدرضا پورابراهیمی داورانی یازدهم، کرمان (راور / کرمان)
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /