آشنایی با سیاست ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری

توضیحات
فایل : 14405.pdf 14405.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : سیاست ها، فناوری، قوانین، نظارت، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اکبر زین العابدینی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /