درباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 7. بررسی روند شاخص های تحقق سیاست ها ی کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 14446.pdf 14446.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : 1- اقتصاد مقاومتی، 3- اقتصاد دانش بنیان، مالیات، نفت، واردات

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی طاهری فرد / آقای حامد صاحب هنر / آقای امین حصاری /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /