یک الگوی کلان سنجی ساختاری بلندمدت برای اقتصاد ایران (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 14441.pdf 14441.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : الگوی کلان سنجی، تورم، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی، نقدینگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / خانم شعله باقری پرمهر / آقای محمدرضا عبداللهی / خانم حانیه زیادلو /
همکاران : خانم فاطمه عزیزخانی /
اظهارنظر کننده : خانم فیروزه خلعتبری / آقای هاشم پسران /
ناظر علمی : آقای تیمور محمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /