کانون های تفکر روسیه

توضیحات
فایل : 14451.pdf 14451.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : اتاق فکر، توسعه، روسیه، سیاست، سیاستگذاری، موسسه اقتصاد جهانی، موسسه کارنگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر کرمی /
همکاران : خانم رقیه کرامتی نیا /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /