انتقال و توسعه فناوری؛ ضعف چارچوب نهادی در ایران با تأکید بر ظرفیت های سازمانی

توضیحات
فایل : 14491.pdf 14491.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : انتقال فناوری، بنگاه های ایران، دانش ضمنی، ظرفیت سازمانی، فناوری، موانع نهادی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم صاحبه مسعودی /
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : خانم پریسا علیزاده /
سرویراستار : آقای حسین صدری نیا /