درآمدی بر مبادی نظری درونزایی پول و دلالت های سیاستی آن برای اقتصاد ایران

توضیحات
فایل : 14496.pdf 14496.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : افقی مسلکان، اقتصاد ایران، درونزایی پول، نرخ بهره بانکی، نقدینگی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عادل پیغامی /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)
اظهارنظر کننده : آقای اسداله فرزین وش / آقای ایرج توتونچیان /
ویراستار تخصصی : آقای سیداحسان خاندوزی / آقای محمد مهدی نجفی علمی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /