کانون های تفکر پاکستان

توضیحات
فایل : 14512.pdf 14512.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : احزاب، اندیشکده، دولت، سیاست، پارلمان، پاکستان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی ادیبان /
همکاران : آقای عباس نتاج /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /