نقش فناوری در توسعه اقتصادی و الزامات سیاستگذاری برای آن

توضیحات
فایل : 14546.pdf 14546.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : برنامه ریزی، توسعه اقتصاد، فناوری، نهاد

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /