شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و اندازه گیری شاخص برای ایران

توضیحات
فایل : 14560.pdf 14560.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، شاخص انجام کسب وکار، شاخص بین المللی، محیط حقوقی، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن دلیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای جعفر خیرخواهان /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /