آسیب شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش های موجود در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (طرح پژوهشی)

توضیحات
فایل : 14593.pdf 14593.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، اقتصاد مقاومتی، صنعت خودرو

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی اصغر اژدری / آقای سعید شجاعی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای هوشنگ محمدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /