شهید آیت ا... النّمر؛ نماد مقاومت در شبه جزیره

توضیحات
فایل : 14612.pdf 14612.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آیت ا... النمر، شیعیان، عربستان سعودی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی هوشی سادات /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای مهدی امیری / معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /