آسیب شناسی نظام بانکی 3. بازار بین بانکی در ایران (رویکردی مبتنی بر روابط بانکی)

توضیحات
فایل : 14645.pdf 14645.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آسیب شناسی، بازار بین بانکی، روابط بانکی، نرخ سود

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجتبی یوسفی دیندارلو /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای کامران ندری / آقای محمد هادی مهدویان / آقای حسین بازمحمدی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /
متقاضی : الیاس نادران یازدهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
ویراستار تخصصی : آقای سید محسن علوی منش /