بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 5. بودجه برای مردم

توضیحات
فایل : 14658.pdf 14658.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : . بودجه به زبان ساده، بودجه ای برای شهروندان، بودجه برای مردم، لایحه بودجه سال 1395

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای توحید آتشبار /
همکاران : آقای ناصر یارمحمدیان / آقای میثم پیله فروش / خانم عاطفه جلالی موسوی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای محمدتقی فیاضی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /