تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران 2. عملکرد شش ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1394

توضیحات
فایل : 14657.pdf 14657.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، بخش حقیقی، بودجه، تشکیل سرمایه، خدمات، رشد اقتصادی، رکود، ساختمان، سرمایه گذاری، صادرات، صنعت، مصرف خصوصی، مصرف دولتی، نظام بانکی، نفت، واردات، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای موسی خوش کلام خسروشاهی /
همکاران : آقای ابوالمحسن والی زاده / آقای محمدرضا عبداللهی / خانم شعله باقری پرمهر / خانم هانیه زیادلو / آقای محمدتقی فیاضی / آقای صمد عزیزنژاد /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /