بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 15. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری

توضیحات
فایل : 14672.pdf 14672.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین *

برچسب ها

فارسی : بودجه عمومی دولت، تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی، فناوری، نوآوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای مرتضی براتی /
همکاران : آقای اکبر زین العابدینی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /