بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 14. بخش زیست فناوری

توضیحات
فایل : 14674.pdf 14674.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : اعتبارات برنامه ای، بودجه، زیست فناوری، ستاد توسعه زیست فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای مرتضی براتی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /