مروری بر تاریخچه، رویکردها و تجارب پنج کشور منتخب در راستای استقرار اقتصاد دانش بنیان

توضیحات
فایل : 14709.pdf 14709.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : 3- اقتصاد دانش بنیان، توسعه، سیاستگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای کیارش فرتاش /
همکاران : آقای محمد رضا عطارپور /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد دهم، نمایندگان اقلیت (زرتشتیان)
ویراستار ادبی : خانم طاهره سیدمحمد /