ائتلاف ترکیه و عربستان سعودی؛ تداوم قمار سیاسی

توضیحات
فایل : 14710.pdf 14710.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : اردوغان، ترکیه، سوریه، عربستان سعودی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی هوشی سادات /
ناظر علمی : آقای مهدی امیری /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /