بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 9. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 14723.pdf 14723.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : خصوصی سازی، شرکت های دولتی، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان آقاجانی معمار / خانم ناهید حکیم شوشتری / خانم مهتاب قراخانلو /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای رضا زمانی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای علی چشمی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /