دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن

توضیحات
فایل : 14729.pdf 14729.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید حمیدرضا قریشی / آقای مجتبی درویش توانگر / آقای محمود سحابی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای فریدون اسعدی /
متقاضی : حسین امیری خامکانی دهم، کرمان (زرند / کوهبنان)